Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Valeč - CZ063.3710.6113.602 - stav 14. 10. 2019

 1. Obec

  Valeč

  Číslo obce PRVKUK 602
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.602
  Kód obce 591874
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0602.01 Valeč 17659 176591
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Valeč leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valeč trvale bydlící 545 544 544 760 760 760 760
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 585 584 584 800 800 800 800
   Obec Valeč celkem trvale bydlící 545 544 544 760 760 760 760
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 585 584 584 800 800 800 800
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Valeč 697 691 697 740 751 757 776 787 799 791 807 807 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valeč 550 557 569 750 750 750 750
   Obec Valeč celkem 550 557 569 750 750 750 750
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Valeč má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z vlastního VDJ Valeč 100 m3 (465,3,0 / 461,4 m n.m.). Zdroj podzemní vody je místní s maximální povolenou kapacitou 1,5 l/s.V roce 2009 byla pro lokalitu rodinných domů realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 507 m, v roce 2012 bylo vybudováno 250 m vodovodu a v roce 2014 1470 m vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Zejména je třeba napojení nových vrtů, propojení vodovodu v délce cca 200 m (zaokruhování), rekonstrukce armaturní komory ve VDJ a rekonstrukce vodovodních řadů v obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Valeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valeč 516 516 516 750 750 750 750
   Obec Valeč celkem 516 516 516 750 750 750 750
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou z části oddílnou a z části jednotnou kanalizační síť. Splašky jsou svedeny na stávající ČOV v obci. Počet napojených obyvatel na kanalizaci je cca 750.V roce 2009 byla pro lokalitu rodinných domů realizována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 521 m.V letech 2012 - 2013 byla provedena rekonstrukce ČOV s navýšením kapacity 1120 EO a bylo vybudováno 250 m nové splaškové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Zejména je třeba rekonstrukce odlehčovací komory, rekonstrukce a dostavba splaškové kanalizace v obci, výstavba lapáku písku před ČOV.

   Napojené obce (místní části): Valeč

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Valeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Valeč 2 140,0 3 400,0 5 540,0
  Obec Valeč celkem 2 140,0 3 400,0 5 540,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  14. 10. 2019 192/2019 administrativní opatření
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.