Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Valdíkov - CZ063.3710.6113.601 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Valdíkov

  Číslo obce PRVKUK 601
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.601
  Kód obce 587699
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0601.01 Valdíkov 10160 101605
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Valdíkov leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valdíkov trvale bydlící 102 102 102 108 111 115 117
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 114 114 114 120 123 127 129
   Obec Valdíkov celkem trvale bydlící 102 102 102 108 111 115 117
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 114 114 114 120 123 127 129
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Valdíkov 103 104 101 106 110 108 111 112 107 106 110 110 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valdíkov - - - - - - 117
   Obec Valdíkov celkem - - - - - - 117
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Valdíkov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu, který bude zásoben vodou z VDJ Hostákov 100 m3, plněného z VDJ Okrašovice 100 m3. Objekty jsou součástí skupinového vodovodu Dolní Vilémovice – Vladislav.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec bude využit společný zdroj pro oblastní vodovod Třebíč, úpravna vody Štítary (zdroj povrchové vody - vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Valdíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Valdíkov - - - - - - 117
   Obec Valdíkov celkem - - - - - - 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Valdíkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Valdíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Valdíkov 7 000,0 8 500,0 15 500,0
  Obec Valdíkov celkem 7 000,0 8 500,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.