Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třebenice - CZ063.3710.6113.599 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Třebenice

  Číslo obce PRVKUK 599
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.599
  Kód obce 591866
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0599.01 Třebenice 16963 169633
  CZ063.3710.6113.0599.02 Chroustov 16961 169617
  CZ063.3710.6113.0599.03 Plešice 16962 169625
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebenice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Chroustov, Plešice a Třebenice

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chroustov trvale bydlící 40 40 40 41 41 40 40
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 43 43 43 44 44 43 43
   Plešice trvale bydlící 65 65 65 70 70 71 71
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 69 69 69 74 74 75 75
   Třebenice trvale bydlící 318 317 317 328 330 332 333
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 327 326 326 337 339 341 342
   Obec Třebenice celkem trvale bydlící 423 422 422 439 441 443 444
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 439 438 438 455 457 459 460
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třebenice 441 424 433 430 426 433 437 445 447 446 454 454 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chroustov - - - - - - -
   Plešice - - - - - - 71
   Třebenice 291 294 301 326 328 330 331
   Obec Třebenice celkem 291 294 301 326 328 330 402
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chroustov
   Místní část Chroustov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Plešice
   Místní část Plešice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Třebenice
   Místní část Třebenice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Třebenice 500 m3 (516,0 / 512,0 m n.m.), plněného z petrůvecké větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chroustov
   V místní části bude vybudován veřejný vodovod napojený na rozvodný řad m.č. Plešice.

   Místní (městská) část Plešice
   V místní části bude vybudován veřejný vodovod napojený na rozvodný řad m.č. Třebenice.

   Místní (městská) část Třebenice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.
   Místní části Chroustov a Plešice budou napojeny na zdroj pro oblastní vodovod Třebíč, úpravnu vody Štítary (zdroj povrchové vody - vodní nádrž Vranov) .

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Třebenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chroustov - - - - - - -
   Plešice - - - - - - -
   Třebenice - - - - 328 330 331
   Obec Třebenice celkem - - - - 328 330 331
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chroustov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Plešice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Třebenice

   V místní části je vybudována splašková kanalizace.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Třebenice

   Nově napojené obce (místní části): Plešice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Chroustov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chroustov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Plešice

   Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace s přečerpáváním na ČOV Třebenice.

    

   Místní (městská) část Třebenice

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Třebenice

   Nově napojené obce (místní části): Plešice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Chroustov

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Třebenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chroustov 6 000,0 - 6 000,0
  Plešice 6 000,0 6 600,0 12 600,0
  Třebenice - 19 000,0 19 000,0
  Obec Třebenice celkem 12 000,0 25 600,0 37 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.