Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Trnava - CZ063.3710.6113.598 - stav 22. 6. 2015

 1. Obec

  Trnava

  Číslo obce PRVKUK 598
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.598
  Kód obce 591840
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0598.01 Trnava 16828 168289
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Trnava leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká Klapovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 428 – 435 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Trnava trvale bydlící 577 576 576 660 690 700 710
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 607 606 606 690 720 730 740
   Obec Trnava celkem trvale bydlící 577 576 576 660 690 700 710
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 607 606 606 690 720 730 740
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Trnava 594 613 621 622 631 675 691 689 721 728 729 729 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Trnava 607 606 606 540 570 580 590
   Obec Trnava celkem 607 606 606 540 570 580 590
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Trnava má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na severní větev oblastního vodovodu Třebíč přes redukční šachtu. Tlakové pásmo je určeno přerušovací komorou Rudíkov s kótou 551,3 m n.m., plněnou čerpací stanicí Ovčírna.

    

   V roce 2009 bylo pro lokalitu rodinných domů Záhumenice realizováno prodloužení vodovodního řadu v délce 112 m a výstavba vodovodních řadů v lokalitě v délce 444 m. Pro čistírnu odpadních vod byl vybudován vodovodní řad v celkové délce 625 m. V roce 2011 byl stávající vodovodní řad prodloužen o 138 m.

   V roce 2015 bylo realizováno rozšíření vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Záhumenice.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s vyhledáním nového podzemního zdroje pitné vody v lokalitě nad obcí v letech 2018-2020.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Trnava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Trnava - - - 625 655 665 675
   Obec Trnava celkem - - - 625 655 665 675
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou novou splaškovou kanalizaci.

   V roce 2008 byla realizována I. etapa výstavby kanalizačních řadů splaškové kanalizace v celkové délce 1021 m a biologické čistírny odpadních vod pro 750 EO.

   V roce 2009 byla realizována II. etapa výstavby kanalizačních řadů splaškové kanalizace v celkové délce 3096 m. Dále byla realizována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 909 m. V roce 2009 a 2012 byla realizována pro lokalitu rodinných domů Záhumenice výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 618 m. Kanalizace III. Etapa byla dokončena v roce 2011 v délce 1 758 m.

   Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace. Na kanalizaci je napojeno cca 99 % obyvatel.

   V roce 2015 byla realizována výstavbu splaškové kanalizace v zástavbové lokalitě Záhumenice.

    

   V obci je vybudována mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu s kapacitou 750 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Trnava

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá rekonstrukce technologie ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Trnava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Trnava 1 000,0 2 500,0 3 500,0
  Obec Trnava celkem 1 000,0 2 500,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 6. 2015 162/2015 administrativní opatření Trnava - Záhumenice vodovod v délce 324,58 m a splašková kanalizace v délce 301,44 m