Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krásná Hora - CZ063.3601.6102.066 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Krásná Hora

  Číslo obce PRVKUK 66
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.066
  Kód obce 568929
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0066.01 Krásná Hora 07348 73482
  CZ063.3601.6102.0066.02 Bezděkov 00355 3557
  CZ063.3601.6102.0066.03 Bratroňov 07344 73440
  CZ063.3601.6102.0066.04 Broumova Lhota 01283 12831
  CZ063.3601.6102.0066.05 Čekánov 07345 73458
  CZ063.3601.6102.0066.06 Hlavňov 00356 3565
  CZ063.3601.6102.0066.07 Kojkovičky 07347 73474
  CZ063.3601.6102.0066.08 Vítonín 19806 198064
  CZ063.3601.6102.0066.09 Volichov 07350 73504
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásná Hora leží západně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Perlový potok. Obec má místní části Bezděkov, Bratoňov, Broumova Lhota, Čekanov, Hlavňov, Kojkovičky, Krásná Hora, Vítonín a Volichov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov trvale bydlící 60 60 60 53 48 43 39
   přechodně bydlící 15 15 15 16 18 20 22
   celkem 75 75 75 69 66 63 61
   Bratroňov trvale bydlící 35 35 35 27 25 23 21
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 47 47 47 39 37 35 33
   Broumova Lhota trvale bydlící 86 86 86 83 79 75 71
   přechodně bydlící 48 48 48 122 124 124 124
   celkem 134 134 134 205 203 199 195
   Čekánov trvale bydlící 24 24 24 17 15 13 12
   přechodně bydlící 30 30 30 20 22 22 22
   celkem 54 54 54 37 37 35 34
   Hlavňov trvale bydlící 14 14 14 16 16 17 17
   přechodně bydlící 27 27 27 22 22 24 24
   celkem 41 41 41 38 38 41 41
   Kojkovičky trvale bydlící 18 18 18 15 14 13 12
   přechodně bydlící 6 6 6 8 8 10 10
   celkem 24 24 24 23 22 23 22
   Krásná Hora trvale bydlící 264 263 263 268 268 267 265
   přechodně bydlící 96 96 96 96 96 96 96
   celkem 360 359 359 364 364 363 361
   Vítonín trvale bydlící 9 9 9 18 18 17 17
   přechodně bydlící 9 9 9 4 4 5 5
   celkem 18 18 18 22 22 22 22
   Volichov trvale bydlící 32 32 32 16 15 14 12
   přechodně bydlící 66 66 66 46 47 47 50
   celkem 98 98 98 62 62 61 62
   Obec Krásná Hora celkem trvale bydlící 542 541 541 513 498 482 466
   přechodně bydlící 309 309 309 346 353 360 365
   celkem 851 850 850 859 851 842 831
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krásná Hora 537 521 521 526 533 526 525 519 519 529 519 519 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov 0 0 0 0 0 60 60
   Bratroňov 24 25 27 22 22 18 17
   Broumova Lhota 86 86 86 83 79 75 71
   Čekánov 0 0 0 0 0 30 30
   Hlavňov 0 0 0 0 0 30 30
   Kojkovičky 0 0 0 0 0 20 20
   Krásná Hora 127 153 197 240 245 245 250
   Vítonín 0 0 0 0 0 0 0
   Volichov 0 0 0 0 0 50 50
   Obec Krásná Hora celkem 237 264 310 345 346 528 528
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov
   Místní část Bezděkov (454 - 483 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých zdrojů a částečně si vybudovali místní skupinové vodovody.

   Místní (městská) část Bratroňov
   Místní část Bratroňov (521 – 507 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Místní (městská) část Broumova Lhota
   Místní část Broumova Lhota (449 - 462 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z místních zdrojů (studny o celkové vydatnosti 0,47 l/s). Vzhledem ke zvýšeným hodnotám radonu je voda upravována odradonovací kolonou se zásobní nádrží 10,37 m3. Jsou překračovány i limitní hodnoty dusičnanů, stanovené pro pitnou vodu.

   Místní (městská) část Čekánov
   Místní část Čekánov (462 - 502 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých zdrojů.

   Místní (městská) část Hlavňov
   Místní část Hlavňov (452 - 464 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých zdrojů a z obecní studny.

   Místní (městská) část Kojkovičky
   Místní část Kojkovičky (540 - 556 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých zdrojů a z obecní studny.

   Místní (městská) část Krásná Hora
   Místní část Krásná Hora (467 - 437 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Voda do spotřebiště (Krásná Hora a Mozolov) je vedena gravitačně z VDJ Krásná Hora 1 x 100 m3 (491,15/487,85 m n.m.). Do Kojkovic a Bratroňov je vedena přímým propojením na přívodný řad do VDJ Krásná Hora.

   Místní (městská) část Vítonín
   Místní část Vitonín (475 - 485 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých zdrojů.

   Místní (městská) část Volichov
   Místní část Volichov (460 - 473 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studnu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Navrhuje se posílení vodovodu v místní části připojením nově vybudovaného vrtu HVB-1 a vybudování nového vodojemu s akumulační nádrží. Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Bratroňov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Broumova Lhota

   Navrhuje se posílení vodovodu v místní části připojením nově vybudovaného posilového HG vrtu BL-1. Dále se navrhuje výstavba úpravny vody, případně navýšení objemu kapacity stávajícího VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Čekánov

   Doporučujeme napojení místní části na skupinový vodovod Želivka  – Podmoklamy. Tlak vody v rozvodné síti bude upraven pomocí AT stanice. Zásobní řad do Čekánova bude veden z VDJ Krásná Hora 100 m3 a dále do místních částí Hlavňova a Bezděkova.

    

   Místní (městská) část Hlavňov

   Doporučujeme napojení místní části na skupinový vodovod Želivka  – Podmoklamy. Tlak vody v rozvodné síti bude upraven pomocí AT stanice umístěné před Čekánovem. Zásobní řad do Hlavňova bude veden z VDJ Krásná Hora 100 m3 a dále do místní části Bezděkov.

    

   Místní (městská) část Kojkovičky

   Doporučujeme napojení místní části na skupinový vodovod Želivka  – Podmoklamy. Tlak vody v rozvodné síti bude upraven pomocí AT stanice umístěné před obcí. Zásobní řad do Kojkoviček bude veden z VDJ Krásná Hora 100 m3 a dále povede až do Jedouchova.

    

   Místní (městská) část Krásná Hora

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vítonín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Volichov

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v místní části není vyhovující. Doporučujeme místní část napojit na přivaděč Sskupinový vodovod Želivka  – Podmoklamy kolem místní části Broumova Lhota. Tlak vody v rozvodné síti bude zajištěn z VDJ Opatovice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým zdrojem vody pro místní část Bezděkov. Pro zbývající místní části – Vitonín, Volichov, Kojkovičky, Čekanov a Hlavňov se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany se zdroji VN Želivka, případně napojením na nové místní zdroje vodovodu Bezděkov nebo Broumova Lhota.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krásná Hora realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov 0 0 0 0 0 0 0
   Bratroňov 0 0 0 0 0 0 0
   Broumova Lhota 0 0 0 0 0 0 0
   Čekánov 0 0 0 0 0 0 0
   Hlavňov 0 0 0 0 0 0 0
   Kojkovičky 0 0 0 0 0 0 0
   Krásná Hora 0 0 0 0 0 0 260
   Vítonín 0 0 0 0 0 0 0
   Volichov 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Krásná Hora celkem 0 0 0 0 0 0 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov
   Místní část Bezděkov má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Splaškové vody po předčištění v biologických septicích odtékají kanalizací do Perlového potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Bratroňov
   Bratroňov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny pak přes místní rybník do Křivoláčského potoka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Broumova Lhota
   Broumova Lhota má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Splaškové vody po předčištění v biologických septicích odtékají kanalizací přes stabilizační nádrže do Ředkovského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Čekánov
   Místní část Čekánov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Hlavňov
   Místní část Hlavňov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Kojkovičky
   Místní část Kojkovičky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Krásná Hora
   Obec Krásná Hora má vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do Perlového potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Vítonín
   Místní část Vítonín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Volichov
   Místní část Volichov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny přes návesní rybníček do Ředkovského potoka.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Bratroňov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Broumova Lhota
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Čekánov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Hlavňov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Kojkovičky
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Krásná Hora
   V Krásné Hoře je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Krásná Hora
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Vítonín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Volichov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krásná Hora realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bezděkov 4 530,0 - 4 530,0
  Bratroňov - - -
  Broumova Lhota 880,0 - 880,0
  Čekánov 3 000,0 - 3 000,0
  Hlavňov 2 000,0 - 2 000,0
  Kojkovičky 2 000,0 - 2 000,0
  Krásná Hora - 13 000,0 13 000,0
  Vítonín - - -
  Volichov 3 000,0 - 3 000,0
  Obec Krásná Hora celkem 15 410,0 13 000,0 28 410,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna opatření v oblasti zásobování pitnou vodou - nový VZ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.