Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Štěměchy - CZ063.3710.6113.597 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Štěměchy

  Číslo obce PRVKUK 597
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.597
  Kód obce 591815
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0597.01 Štěměchy 16331 163317
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Štěměchy leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěměchy trvale bydlící 323 322 322 310 305 300 294
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 335 334 334 322 317 312 306
   Obec Štěměchy celkem trvale bydlící 323 322 322 310 305 300 294
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 335 334 334 322 317 312 306
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Štěměchy 303 308 311 310 308 308 307 303 295 300 299 299 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěměchy 213 232 266 276 271 266 260
   Obec Štěměchy celkem 213 232 266 276 271 266 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Štěměchy má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Štěměchy 50 m3 (679,5 / 677,0 m n.m.). Vodojem je plněný čerpáním z rozvodné sítě obce Předín. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Opatov – Předín.
   V roce 2008 byl prodloužen vodovodní řad v celkové délce 66 m včetně napojení na stávající vodovod, v roce 2010 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 91 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologické části VDJ Štěměchy.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Štěměchy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěměchy - - - 276 271 266 260
   Obec Štěměchy celkem - - - 276 271 266 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody s výjimkou kanalizační stoky umístěné v silnici I/23. Kanalizační stoka v silnici I/23 bude vybudována jako jednotná kanalizace odvádějící vody splaškové i dešťové.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Štěměchy
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Štěměchy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Štěměchy 489,3 38 000,0 38 489,3
  Obec Štěměchy celkem 489,3 38 000,0 38 489,3
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.