Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Šebkovice - CZ063.3710.6113.596 - stav 26. 8. 2016

 1. Obec

  Šebkovice

  Číslo obce PRVKUK 596
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.596
  Kód obce 591807
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3166
  Jaroměřice nad Rokytnou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0596.01 Šebkovice 16224 162248
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šebkovice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Obcí protéká Šebkovický potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šebkovice trvale bydlící 502 501 501 472 457 442 426
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 527 526 526 497 482 467 451
   Obec Šebkovice celkem trvale bydlící 502 501 501 472 457 442 426
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 527 526 526 497 482 467 451
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Šebkovice 475 468 474 483 490 488 480 474 470 473 475 475 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šebkovice 323 355 410 388 373 358 342
   Obec Šebkovice celkem 323 355 410 388 373 358 342
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Šebkovice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes VDJ Šebkovice 500 m3 (503,0 / 498,7 m n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč. Vodojem je v současné době mimo provoz z důvodu malé spotřeby vody, rovněž kvalita vody se zhoršuje z důvodu malého odběru.

   V roce 2008 byla realizována výstavba vodovodního řadu v celkové délce 125 m pro obytnou zónu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále je plánováno zvýšení odběru vody a zlepšení její kvality.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Šebkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šebkovice - - - 458 430 430 416
   Obec Šebkovice celkem - - - 458 430 430 416
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 vybudována splašková kanalizace, která byla ukončena ČOV.

    

   V obci byla vybudována mechanicko–biologická ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Šebkovice

   Nově napojené obce (místní části): Loukovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace, přičemž se uvažuje s napojením vyhovujících úseků stávající jednotné kanalizace a dešťové, která bude rekolaudována na jednotnou kanalizaci a to přes odlehčovací komory na hlavní kanalizační sběrač. Stávající jednotná kanalizace v délce 560 m bude rekonstruována.

   V obci je vybudována mechanicko–biologická čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Šebkovice

   Nově napojené obce (místní části): Loukovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Šebkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Šebkovice 300,0 52 800,0 53 100,0
  Obec Šebkovice celkem 300,0 52 800,0 53 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 8. 2016 175/2016 administrativní opatření Šebkovice - splašková kanalizace v celkové délce 5116,35 m a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.