Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Svatoslav - CZ063.3710.6113.595 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Svatoslav

  Číslo obce PRVKUK 595
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.595
  Kód obce 591793
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0595.01 Svatoslav 16011 160113
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Svatoslav leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 – 570 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svatoslav trvale bydlící 265 264 264 244 250 255 260
   přechodně bydlící 30 30 30 12 12 12 12
   celkem 295 294 294 256 262 267 272
   Obec Svatoslav celkem trvale bydlící 265 264 264 244 250 255 260
   přechodně bydlící 30 30 30 12 12 12 12
   celkem 295 294 294 256 262 267 272
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Svatoslav 244 246 246 242 248 256 251 248 242 245 262 262 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svatoslav - - - 256 262 267 272
   Obec Svatoslav celkem - - - 256 262 267 272
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svatoslav má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na VDJ Svatoslav 50 m3 (572,0 / 568,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na vlastní místní zdroj podzemní vody o max. kapacitě 1,6 l/s, který se nachází 3 km severozápadně od obce. Voda čerpaná z vrtu je upravována v úpravně vody – odkyselovací stanici.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Svatoslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svatoslav - - - - - - 272
   Obec Svatoslav celkem - - - - - - 272
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Svatoslav
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Svatoslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Svatoslav 300,0 20 000,0 20 300,0
  Obec Svatoslav celkem 300,0 20 000,0 20 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.