Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Studnice - CZ063.3710.6113.594 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Studnice

  Číslo obce PRVKUK 594
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.594
  Kód obce 591777
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0594.01 Studnice 15858 158585
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Studnice leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studnice trvale bydlící 152 152 152 144 142 140 138
   přechodně bydlící - - - 9 8 8 7
   celkem 152 152 152 153 150 148 145
   Obec Studnice celkem trvale bydlící 152 152 152 144 142 140 138
   přechodně bydlící - - - 9 8 8 7
   celkem 152 152 152 153 150 148 145
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Studnice 151 147 148 146 140 141 141 141 141 140 133 133 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studnice - - - 91 89 87 85
   Obec Studnice celkem - - - 91 89 87 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Studnice má vybudovaný veřejný vodovodní řad. Vodovod je napojen přivaděčem na stávající vodovodní řad v obci Budišov-Kundelov, který je součástí oblastního vodovodu Třebíčsko. Celková délka vodovodní sítě je cca 3 km. Na veřejný vodovod je napojeno cca 60% obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram


  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Studnice - - - - - - 138
   Obec Studnice celkem - - - - - - 138
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná gravitační kanalizace o celkové délce cca 1 km zbudovaná v 70. letech minulého století, která odvádí splaškovou a dešťovou vodu z jednotlivých nemovitostí a uličních vpustí do levostranného přítoku Kundelovského potoka. Na kanalizaci je napojeno cca 50% domovních obyvatel obce, ostatní odpadní vody jsou zachycovány individuálně v jímkách nebo septicích.
   Obec nemá zbudovanou ČOV, má vydané povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod ze dne 15. 9. 2014.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Studnice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány nadále výše popsaným (individuálním) způsobem.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Studnice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Studnice - 7 700,0 7 700,0
  Obec Studnice celkem - 7 700,0 7 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.