Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Střítež - CZ063.3710.6113.593 - stav 26. 10. 2015

 1. Obec

  Střítež

  Číslo obce PRVKUK 593
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.593
  Kód obce 554871
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0593.01 Střítež 15792 157929
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střítež leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 2 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež trvale bydlící 484 483 483 530 541 552 561
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 509 508 508 555 566 577 586
   Obec Střítež celkem trvale bydlící 484 483 483 530 541 552 561
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 509 508 508 555 566 577 586
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Střítež 495 496 514 513 518 528 523 523 529 540 543 543 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež 402 414 434 517 528 539 548
   Obec Střítež celkem 402 414 434 517 528 539 548
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střítež má veřejný vodovod zásobovaný z třebíčské větve skupinového vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež - - - - - - 548
   Obec Střítež celkem - - - - - - 548
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je od roku 2015 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.  Odpadní vodyjsou odváděny na ČOV Střítež.

   Stávající stoky jednotné kanalizace plní funkci dešťové kanalizace.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Střítež

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosu není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Střítež 300,0 29 000,0 29 300,0
  Obec Střítež celkem 300,0 29 000,0 29 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 10. 2015 163/2015 administrativní opatření Střítež - splašková kanalizace v celkové délce 3661,32 m vč. ČS a ČOV obce Střítež
  26. 10. 2015 164/2015 administrativní opatření Střítež - ČOV obce Střítež