Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stropešín - CZ063.3710.6113.592 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stropešín

  Číslo obce PRVKUK 592
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.592
  Kód obce 587460
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0592.01 Stropešín 02453 24538
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stropešín leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 15 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stropešín trvale bydlící 125 125 125 113 107 100 93
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 127 127 127 115 109 102 95
   Obec Stropešín celkem trvale bydlící 125 125 125 113 107 100 93
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 127 127 127 115 109 102 95
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stropešín 113 120 124 124 118 119 120 123 126 127 130 130 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stropešín - - - - - - 93
   Obec Stropešín celkem - - - - - - 93
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stropešín je zásobena vodou ze stávajícího vodovodního rozvodu, napojeného na místní zdroje podzemní vody. Vlastníkem vodovodu jsou odběratelé, provozovatelem je soukromá osoba.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je nevyhovující. Do budoucna se plánuje napojení obce přívodním řadem z místní části Třebenice – Chroustov, která bude zásobena vodou z petrůvecké větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Obec bude výhledově napojena na společný zdroj pro oblastní vodovod Třebíč, úpravna vody Štítary (zdroj povrchové vody - nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Stropešín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stropešín - - - - - - 93
   Obec Stropešín celkem - - - - - - 93
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Stropešín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Stropešín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Stropešín 6 000,0 11 000,0 17 000,0
  Obec Stropešín celkem 6 000,0 11 000,0 17 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.