Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stařeč - CZ063.3710.6113.591 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stařeč

  Číslo obce PRVKUK 591
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.591
  Kód obce 591742
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0591.01 Stařeč 15526 155268
  CZ063.3710.6113.0591.02 Kracovice 15525 155250
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Stařeč leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 4 km. Městys je tvořen dvěmi místními částmi Kracovice a Stařeč.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kracovice trvale bydlící 71 71 71 75 75 75 75
   přechodně bydlící 2 2 2 2 2 2 2
   celkem 73 73 73 77 77 77 77
   Stařeč trvale bydlící 1 356 1 353 1 353 1 621 1 683 1 741 1 793
   přechodně bydlící 14 14 14 14 14 14 14
   celkem 1 370 1 367 1 367 1 635 1 697 1 755 1 807
   Obec Stařeč celkem trvale bydlící 1 427 1 424 1 424 1 696 1 758 1 816 1 868
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 1 443 1 440 1 440 1 712 1 774 1 832 1 884
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stařeč 1677 1670 1670 1652 1647 1605 1613 1636 1653 1665 1661 1661 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kracovice - - - - 75 75 75
   Stařeč 1 274 1 292 1 325 1 400 1 405 1 410 1 415
   Obec Stařeč celkem 1 274 1 292 1 325 1 400 1 480 1 485 1 490
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kracovice
   Místní část Kracovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Stařeč
   Místní část Stařeč má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Stařeč 250 m3 (506,0 m n.m.). Voda je do vodojemu čerpána z místních zdrojů podzemní vody (studny).
   Osada Červená Hospoda nemá vybudovaný veřejný vodovod, několik nemovitostí je napojeno na soukromý zdroj podzemní vody využívaný pro zemědělské objekty. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kracovice
   Místní část Kracovice bude napojena na nově budovaný přivaděč Vodovod Stařecko, budou vybudovány nové rozvody veřejného vodovodu v místní části.

   Místní (městská) část Stařeč
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s posílením vodních zdrojů a s rekonstrukcí úpravny vody a VDJ Stařeč. Současně bude místní část napojena na nově budovaný přivaděč Vodovod Stařečsko, napojený na vodojem Kracovice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys se s novými zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Stařeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kracovice - - - - 75 75 75
   Stařeč - - 1 298 1 430 1 492 1 550 1 602
   Obec Stařeč celkem - - 1 298 1 430 1 567 1 625 1 677
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kracovice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   Místní(městská) část Stařeč
   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je napojena stávajícím kanalizačním sběračem na kanalizační systém provozní skupiny Třebíč a tím na stávající ČOV v Třebíči. Zbývající stoky v místní části Stařeč jsou zaústěny do vodního toku.
    
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   V osadě Červená Hospoda není v současné době vybudována kanalizace. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kracovice
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Stařeč a odtud na ČOV Třebíč.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Stařeč
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Osada Červená Hospoda
   V osadě Červená Hospoda se uvažuje s vybudováním kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové odpadní vody. Splaškové vody budou odváděny sběračem na ČOV Třebíč.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Stařeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kracovice 5 000,0 7 000,0 12 000,0
  Stařeč 20 060,0 3 200,0 23 260,0
  Obec Stařeč celkem 25 060,0 10 200,0 35 260,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.