Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Smrk - CZ063.3710.6113.590 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Smrk

  Číslo obce PRVKUK 590
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.590
  Kód obce 591726
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0590.01 Smrk 15122 151220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Smrk leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrk trvale bydlící 271 270 270 265 260 255 250
   přechodně bydlící 15 15 15 30 30 25 25
   celkem 286 285 285 295 290 280 275
   Obec Smrk celkem trvale bydlící 271 270 270 265 260 255 250
   přechodně bydlící 15 15 15 30 30 25 25
   celkem 286 285 285 295 290 280 275
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Smrk 247 259 266 264 267 268 267 271 271 267 259 259 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrk 147 170 209 230 230 225 220
   Obec Smrk celkem 147 170 209 230 230 225 220
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Smrk má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na VDJ Smrk, plněný vlastní čerpací stanicí z místního zdroje podzemní vody jihovýchodně od obce. Část obyvatel je dosud zásobena ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Smrk realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrk - - - - - 245 240
   Obec Smrk celkem - - - - - 245 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Délka sítě bude cca 3823,5 m. Na síti bude vybudována 1 čerpací stanice, délka výtlačného potrubí bude 393,8 m. Splašky budou odváděny gravitačním sběračem do kanalizační sítě obce Vladislav a následně na ČOV v obci Vladislav.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Smrk realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Smrk 13 500,0 37 000,0 50 500,0
  Obec Smrk celkem 13 500,0 37 000,0 50 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.