Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Slavičky - CZ063.3710.6113.589 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Slavičky

  Číslo obce PRVKUK 589
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.589
  Kód obce 591700
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0589.01 Slavičky 15011 150118
  CZ063.3710.6113.0589.02 Okrašovice 15009 150096
  CZ063.3710.6113.0589.03 Pozďátky 15010 150100
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavičky leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Okrašovice, Pozďátky a Slavičky.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrašovice trvale bydlící 64 64 64 67 69 70 75
   přechodně bydlící 11 11 11 11 15 15 15
   celkem 75 75 75 78 84 85 90
   Pozďátky trvale bydlící 52 52 52 63 67 70 75
   přechodně bydlící 25 25 25 24 26 28 28
   celkem 77 77 77 87 93 98 103
   Slavičky trvale bydlící 109 109 109 128 140 148 150
   přechodně bydlící 15 15 15 12 15 15 15
   celkem 124 124 124 140 155 163 165
   Obec Slavičky celkem trvale bydlící 225 225 225 258 276 288 300
   přechodně bydlící 51 51 51 47 56 58 58
   celkem 276 276 276 305 332 346 358
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Slavičky 228 249 254 260 255 258 258 267 267 271 279 279 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrašovice 75 75 74 25 30 30 35
   Pozďátky 77 77 76 32 35 45 50
   Slavičky 124 124 123 70 75 95 120
   Obec Slavičky celkem 276 276 273 127 140 170 205
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Okrašovice
   Místní část Okrašovice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okrašovice 100 m3 (504,0 / 501,0 m n.m.). Vodojem je plněn z petrůvecké větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Pozďátky
   Místní část Pozďátky má vybudovaný veřejný vodovod a je zásobována z VDJ Okrašovice 100 m3 (504,0 / 501,0 m n.m.), viz výše.

   Místní (městská) část Slavičky
   V místní části Slavičky je vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Okrašovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pozďátky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Slavičky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okrašovice - - - - - - 70
   Pozďátky - - - - - - 75
   Slavičky - - - - - - 150
   Obec Slavičky celkem - - - - - - 295
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Okrašovice
   Místní část má v současnosti vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Pozďátky
   Místní část má v současnosti vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Slavičky
   Místní část má v současnosti vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Okrašovice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V m.č. bude vybudována vybudována (přírodní) čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Okrašovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Pozďátky
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V m.č. bude vybudována vybudována (přírodní) čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pozďátky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Slavičky
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V obci bude vybudována vybudována (přírodní) čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Slavičky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Slavičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Okrašovice - 1 706,0 1 706,0
  Pozďátky - 1 616,0 1 616,0
  Slavičky - 2 924,0 2 924,0
  Obec Slavičky celkem - 6 246,0 6 246,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.