Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Slavětice - CZ063.3710.6113.588 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Slavětice

  Číslo obce PRVKUK 588
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.588
  Kód obce 591688
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0588.01 Slavětice 14993 149934
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavětice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 20 km. Obcí protéká vodní tok Olešná.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětice trvale bydlící 238 238 237 231 226 221 216
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 248 248 247 241 236 231 226
   Obec Slavětice celkem trvale bydlící 238 238 237 231 226 221 216
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 248 248 247 241 236 231 226
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Slavětice 247 243 240 238 235 234 237 238 237 239 236 236 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětice 221 222 223 228 223 218 213
   Obec Slavětice celkem 221 222 223 228 223 218 213
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětice má veřejný vodovod, zásobený z VDJ Slavětice 1000 m3 (422,0 m n.m.), plněného odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavětice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavětice 122 122 122 228 223 218 213
   Obec Slavětice celkem 122 122 122 228 223 218 213
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato je ukončena stávající ČOV v obci pro 350 EO.

   V roce 2004 byla realizována III. a IV. etapa výstavby splaškové kanalizace v celkové délce 1.293 m.

   Technologická linka ČOV se skládá z:
   - čerpací stanice
   - lapáku písku
   - aktivace s předřazenou denitrifikací
   - čtvercové vertikální dosazovací nádrže.
   - kalová nádrž
   - odvodňovací zařízení OZK 2 - Fortex Šumperk

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Slavětice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Slavětice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Slavětice 300,0 13 500,0 13 800,0
  Obec Slavětice celkem 300,0 13 500,0 13 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.