Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kojetín - CZ063.3601.6102.065 - stav 20. 6. 2017

 1. Obec

  Kojetín

  Číslo obce PRVKUK 65
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.065
  Kód obce 568881
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0065.01 Kojetín 06787 67873
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kojetín leží severovýchodně od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetín trvale bydlící 163 163 163 157 153 148 143
   přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
   celkem 163 163 163 163 159 154 149
   Obec Kojetín celkem trvale bydlící 163 163 163 157 153 148 143
   přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
   celkem 163 163 163 163 159 154 149
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kojetín 160 161 160 160 156 158 159 158 159 157 155 155 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetín - - - - - - -
   Obec Kojetín celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetín (506 - 536 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu včetně nového VDJ a napojení na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Kojetín se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameniště Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojetín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetín - - - - 80 120 143
   Obec Kojetín celkem - - - - 80 120 143
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do obecních rybníků a následně pak do Kojetínského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováné s výstavbou splaškové kanalizace a jedné centrální čistírny odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kojetín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojetín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kojetín 9 000,0 22 000,0 31 000,0
  Obec Kojetín celkem 9 000,0 22 000,0 31 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - 1 ČOV.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.