Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Římov - CZ063.3710.6113.587 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Římov

  Číslo obce PRVKUK 587
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.587
  Kód obce 591645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0587.01 Římov 14573 145734
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Římov leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Římov trvale bydlící 402 401 401 407 403 397 391
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 402 401 401 407 403 397 391
   Obec Římov celkem trvale bydlící 402 401 401 407 403 397 391
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 402 401 401 407 403 397 391
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Římov 412 416 418 415 418 417 415 414 418 418 419 419 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Římov - - - 387 383 377 371
   Obec Římov celkem - - - 387 383 377 371
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovodní řad. Vodovod Římov je součástí vodovodu Rokytnicko napojeného na oblastní vodovod Třebíčsko. Obec je zásobena z rokytnické větve přes redukční ventil osazený v armaturní šachtě AŠ Římov. Řídícím vodojemem vodovodu Rokytnicko je VDJ Kobylí hlava 2 x 50 m3 (625,4 / 623,7 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Římov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Římov - - - 387 383 377 371
   Obec Římov celkem - - - 387 383 377 371
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je nově vybudovaná splašková kanalizace (kolaudace 2014), na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 80 % obyvatel, je předpoklad cca 95% napojení.

   V obci  je vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 430 EO.

   Technický popis zařízení ČOV:
   Provozní budova s dmychárnou  
   Čerpací stanice   
   Mechanická část – strojní česle
   Biologická část – směšovací aktivace, dosazovací nádrž
   Kalojem
   Měrný objekt, výústní objekt

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Římov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Římov - - -
  Obec Římov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.