Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rudíkov - CZ063.3710.6113.586 - stav 29. 7. 2015

 1. Obec

  Rudíkov

  Číslo obce PRVKUK 586
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.586
  Kód obce 591637
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0586.01 Rudíkov 14326 143260
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rudíkov leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudíkov trvale bydlící 691 690 689 683 678 672 664
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 691 690 689 683 678 672 664
   Obec Rudíkov celkem trvale bydlící 691 690 689 683 678 672 664
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 691 690 689 683 678 672 664
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rudíkov 663 660 665 675 689 702 699 708 705 701 708 708 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudíkov 659 666 676 682 677 671 663
   Obec Rudíkov celkem 659 666 676 682 677 671 663
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rudíkov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na severní větev oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je určeno přerušovací komorou Rudíkov s kótou 551,3 m n.m., plněnou ČS Ovčírna.

   V roce 2008 pro lokalitu rodinných domů Na Šumavě byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 364 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rudíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rudíkov 220 190 190 611 606 600 592
   Obec Rudíkov celkem 220 190 190 611 606 600 592
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou částečně jednotnou kanalizační síť a částečně s¨plaškovou kanalizuační síť. Kanalizace je zakončená ČOV v obci.

    

   V obci byla v roce 2019 uvedena do provozu nová ČOV pro 1000 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Rudíkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rudíkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rudíkov 300,0 16 868,0 17 168,0
  Obec Rudíkov celkem 300,0 16 868,0 17 168,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 7. 2015 160/2015 administrativní opatření Rudíkov - III. etapa kanalizace v celkové délce 1313,08 m