Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rouchovany - CZ063.3710.6113.585 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rouchovany

  Číslo obce PRVKUK 585
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.585
  Kód obce 591629
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0585.01 Rouchovany 14186 141861
  CZ063.3710.6113.0585.02 Šemíkovice 14187 141879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rouchovany leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 23 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi, Rouchovany a Šemíkovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rouchovany trvale bydlící 1 011 1 009 1 009 1 120 1 250 1 300 1 400
   přechodně bydlící 500 499 499 100 100 100 100
   celkem 1 511 1 508 1 508 1 220 1 350 1 400 1 500
   Šemíkovice trvale bydlící 90 90 90 75 70 64 59
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 115 115 115 100 95 89 84
   Obec Rouchovany celkem trvale bydlící 1 101 1 099 1 099 1 195 1 320 1 364 1 459
   přechodně bydlící 525 524 524 125 125 125 125
   celkem 1 626 1 623 1 623 1 320 1 445 1 489 1 584
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rouchovany 1146 1170 1173 1189 1185 1165 1171 1187 1180 1179 1163 1163 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rouchovany 1 510 1 509 1 509 1 218 1 348 1 398 1 498
   Šemíkovice 115 115 114 75 70 64 59
   Obec Rouchovany celkem 1 625 1 624 1 623 1 293 1 418 1 462 1 557
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Rouchovany
   Obec Rouchovany má veřejný vodovod, zásobený z VDJ Rouchovany 300 m3. VDJ je plněný z vlastního vodního zdroje (vrtu) s možností doplňování z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Šemíkovice
   Místní část Šemíkovice má veřejný vodovod, připojený přívodním řadem z obce Rouchovany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Rouchovany
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí vodních zdrojů a s vybudováním nového vrtu.
   Uvažuje se s vybudováním nového VDJ a úpravny vody.

   Místní (městská) část Šemíkovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s modernizací čerpací stanice a akumulační jímky.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rouchovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rouchovany 610 610 610 - 1 348 1 398 1 498
   Šemíkovice - - - - - 64 59
   Obec Rouchovany celkem 610 610 610 - 1 348 1 462 1 557
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Rouchovany
   V místní části Rouchovany žije v současné době 1100 trvale bydlících obyvatel. Tento počet se příležitostně zvyšuje o 100 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a částečně splaškovou kanalizaci.
   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV.

   Místní (městská) část Šemíkovice
   V místní části Šemíkovice mají vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány na ČOV Rouchovany.
   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Rouchovany
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Předpokládá se rekonstrukce (intenzifikace) ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Rouchovany, Šemíkovice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Šemíkovice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rouchovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rouchovany 28 600,0 50 000,0 78 600,0
  Šemíkovice 2 500,0 1 170,0 3 670,0
  Obec Rouchovany celkem 31 100,0 51 170,0 82 270,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.