Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rokytnice nad Rokytnou - CZ063.3710.6113.584 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rokytnice nad Rokytnou

  Číslo obce PRVKUK 584
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.584
  Kód obce 591611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0584.01 Rokytnice nad Rokytnou 14099 140996
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Rokytnice nad Rokytnou leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rokytnice nad Rokytnou trvale bydlící 870 868 868 885 881 875 867
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 910 908 908 925 921 915 907
   Obec Rokytnice nad Rokytnou celkem trvale bydlící 870 868 868 885 881 875 867
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 910 908 908 925 921 915 907
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rokytnice nad Rokytnou 885 898 889 876 878 865 870 862 858 856 837 837 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rokytnice nad Rokytnou 730 765 826 885 881 875 867
   Obec Rokytnice nad Rokytnou celkem 730 765 826 885 881 875 867
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Rokytnice nad Rokytnou má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace r. 1999). Vodovod Rokytnice nad Rokytnou je nově součástí vodovodu Rokytnicko, stávající VDJ Rokytnice 500 m3 (582,0/579,0 m n.m.) je plněn přes rozvodnou síť, osazený redukční ventil reguluje tlak řídícího VDJ Kobylí hlava 2 x 50 m3 (625,4/623,7 m n.m.). Součástí vodovodu je i zásobování osady Veverka, napojení je také provedeno přes redukční ventil.
   V roce 2014 byly realizovány vodovodní řady pro lokalitu rodinných domů Za Sitonou v délce 314 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Rokytnice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rokytnice nad Rokytnou - - - 885 881 875 867
   Obec Rokytnice nad Rokytnou celkem - - - 885 881 875 867
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Městys má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na kanalizaci je napojeno cca 95 % obyvatel obce.
   V roce 2003 byla provedena rekonstrukce kanalizačního uzlu ve středu městyse. V roce 2009 bylo realizováno dobudování jednotné kanalizace v celkové délce 492 m.

   V městyse je vybudována čistírna odpadních vod BIOCLEANER BC 2 x 500 se separací a fluidní filtrací. Kapacita čistírny odpadních vod je 1000 EO.

   ČOV se skládá ze strojně stíraných česlí, lapáku písku, 2 x denitrifikační nádrže, 2 x nitrifikační nádrže, 2 x dosazovací nádrže, zahušťovací a uskladňovací nádrže a dmychárny. Součástí ČOV je i měření na odtoku a obtoku.

   V současnosti napojené obce (místní části): Rokytnice nad Rokytnou
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části jednotné kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů.  Dále je uvažováno s dostavbou splaškové nebo jednotné kanalizace v rozsahu cca 10 % délky kanalizační sítě a výstavbou splaškové nebo jednotné kanalizace v rozsahu cca 45 % délky kanalizace.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Rokytnice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rokytnice nad Rokytnou 2 400,0 32 000,0 34 400,0
  Obec Rokytnice nad Rokytnou celkem 2 400,0 32 000,0 34 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.