Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rohy - CZ063.3710.6113.583 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rohy

  Číslo obce PRVKUK 583
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.583
  Kód obce 591602
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0583.01 Rohy 14053 140538
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rohy leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohy trvale bydlící 139 139 139 106 95 83 72
   přechodně bydlící 28 28 28 14 12 12 10
   celkem 167 167 167 120 107 95 82
   Obec Rohy celkem trvale bydlící 139 139 139 106 95 83 72
   přechodně bydlící 28 28 28 14 12 12 10
   celkem 167 167 167 120 107 95 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rohy 125 124 119 116 116 115 117 115 114 114 114 114 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohy 167 167 166 104 93 81 70
   Obec Rohy celkem 167 167 166 104 93 81 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Voda je dodávána přes přerušovací komoru Rudíkov přívodním řadem z obce Hodov a redukční šachtu do rozvodné sítě v délce 3 581 m.

   V roce 2008 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 182 m.
    
   Vodovod je součástí skupinového vodovodu Budišovsko.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s dostavbou vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rohy realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohy - - - - - - 82
   Obec Rohy celkem - - - - - - 82
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rohy
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rohy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rohy - 10 000,0 10 000,0
  Obec Rohy celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.