Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radošov - CZ063.3710.6113.582 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radošov

  Číslo obce PRVKUK 582
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.582
  Kód obce 591564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0582.01 Radošov 13851 138517
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radošov leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 15 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radošov trvale bydlící 182 182 182 163 155 147 139
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 192 192 192 173 165 157 149
   Obec Radošov celkem trvale bydlící 182 182 182 163 155 147 139
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 192 192 192 173 165 157 149
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radošov 170 168 165 163 170 170 170 168 169 172 171 171 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radošov 192 192 191 163 155 147 139
   Obec Radošov celkem 192 192 191 163 155 147 139
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radošov má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Radošov 100 m3 (615,0 m n.m.). Zdrojem vody je 40 m hluboký vrt, situovaný cca 4 km jižně od obce u Pavlovského mlýna, do VDJ je voda čerpána místní čerpací stanicí.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radošov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radošov - - - - - - 139
   Obec Radošov celkem - - - - - - 139
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny na místní ČOV.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   Realizace se nepředpokládá do roku 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radošov 300,0 15 000,0 15 300,0
  Obec Radošov celkem 300,0 15 000,0 15 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.