Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radonín - CZ063.3710.6113.581 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radonín

  Číslo obce PRVKUK 581
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.581
  Kód obce 591556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0581.01 Radonín 13830 138304
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radonín leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 18 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radonín trvale bydlící 77 77 77 72 71 71 71
   přechodně bydlící 15 15 15 19 19 22 22
   celkem 92 92 92 91 90 93 93
   Obec Radonín celkem trvale bydlící 77 77 77 72 71 71 71
   přechodně bydlící 15 15 15 19 19 22 22
   celkem 92 92 92 91 90 93 93
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radonín 70 76 70 70 72 73 73 77 73 78 82 82 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radonín 67 67 67 71 70 70 70
   Obec Radonín celkem 67 67 67 71 70 70 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radonín má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Radonín 50 m3 (554,0 / 552, m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na vlastní místní zdroj - prameniště Radonín, situované západně od obce. Voda ze studní je upravována v odkyselovací stanici, ze které se čerpá přímo do vodojemu.

   V roce 2004 byla realizována rekonstrukce a oprava vodovodních řadů v celkové délce 1494 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radonín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radonín - - - - - - -
   Obec Radonín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram


  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radonín 709,0 - 709,0
  Obec Radonín celkem 709,0 - 709,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.