Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radkovice u Hrotovic - CZ063.3710.6113.580 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radkovice u Hrotovic

  Číslo obce PRVKUK 580
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.580
  Kód obce 591548
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0580.01 Radkovice u Hrotovic 13804 138045
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radkovice u Hrotovic leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 18 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Hrotovic trvale bydlící 345 344 344 328 325 322 318
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 357 356 356 340 337 334 330
   Obec Radkovice u Hrotovic celkem trvale bydlící 345 344 344 328 325 322 318
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 357 356 356 340 337 334 330
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radkovice u Hrotovic 338 345 343 330 325 319 318 316 328 326 337 337 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Hrotovic 269 281 302 316 313 310 306
   Obec Radkovice u Hrotovic celkem 269 281 302 316 313 310 306
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radkovice u Hrotovic má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice, zásobovaný vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radkovice u Hrotovic realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Hrotovic - - - - - - 306
   Obec Radkovice u Hrotovic celkem - - - - - - 306
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Radkovice u Hrotovic
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radkovice u Hrotovic realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radkovice u Hrotovic - 14 000,0 14 000,0
  Obec Radkovice u Hrotovic celkem - 14 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.