Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Račice - CZ063.3710.6113.579 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Račice

  Číslo obce PRVKUK 579
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.579
  Kód obce 591521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0579.01 Račice 13734 137341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račice trvale bydlící 77 77 77 77 76 75 74
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 107 107 107 107 106 105 104
   Obec Račice celkem trvale bydlící 77 77 77 77 76 75 74
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 107 107 107 107 106 105 104
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Račice 72 76 76 77 77 78 81 81 80 84 87 87 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račice 76 76 76 74 73 72 71
   Obec Račice celkem 76 76 76 74 73 72 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račice má veřejný vodovod, připojený odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).
   V roce 2014 bylo realizováno prodloužení vodovodu v délce cca 149 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Račice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račice - - - 74 73 72 71
   Obec Račice celkem - - - 74 73 72 71
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, odvádějící splaškové vody na ČOV Krhov.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Račice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Račice 300,0 11 900,0 12 200,0
  Obec Račice celkem 300,0 11 900,0 12 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.