Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pyšel - CZ063.3710.6113.578 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pyšel

  Číslo obce PRVKUK 578
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.578
  Kód obce 591505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0578.01 Pyšel 13700 137006
  CZ063.3710.6113.0578.02 Vaneč 13701 137014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pyšel leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi, Pyšel a Vaneč.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pyšel trvale bydlící 379 378 378 385 386 382 385
   přechodně bydlící 25 25 25 27 27 27 27
   celkem 404 403 403 412 413 409 412
   Vaneč trvale bydlící 79 79 79 79 70 68 68
   přechodně bydlící 100 100 100 41 41 41 41
   celkem 179 179 179 120 111 109 109
   Obec Pyšel celkem trvale bydlící 458 457 457 464 456 450 453
   přechodně bydlící 125 125 125 68 68 68 68
   celkem 583 582 582 532 524 518 521
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pyšel 451 467 463 465 466 465 472 473 473 462 462 462 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pyšel - - - - - - 385
   Vaneč - - - - - - -
   Obec Pyšel celkem - - - - - - 385
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pyšel
   Místní část Pyšel nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Vaneč
   Místní část Vaneč nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pyšel
   Zásobení místní části Pyšel bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu, který bude zásoben vodou ze 3 místních vrtů.

   Místní (městská) část Vaneč
   Zásobení místní části Vaneč pitnou vodu bude nadále řešeno individuálním způsobem.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Pyšel se s movými zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Pyšel realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pyšel - - - - - 300 385
   Vaneč - - - - - - -
   Obec Pyšel celkem - - - - - 300 385
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pyšel
   Místní část má vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do této kanalizace. Kanalizace je zaústěna do potoku Podkovák. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Vaneč
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pyšel
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pyšel
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Vaneč

   Místní (městská) část Vaneč
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pyšel realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pyšel 12 000,0 21 000,0 33 000,0
  Vaneč - - -
  Obec Pyšel celkem 12 000,0 21 000,0 33 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.