Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kochánov - CZ063.3601.6102.064 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kochánov

  Číslo obce PRVKUK 64
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.064
  Kód obce 548529
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0064.01 Kochánov 06774 67741
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kochánov leží jižně od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kochánov trvale bydlící 146 146 146 153 156 159 161
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 156 156 156 158 161 164 166
   Obec Kochánov celkem trvale bydlící 146 146 146 153 156 159 161
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 156 156 156 158 161 164 166
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kochánov 146 149 149 152 151 152 155 168 173 169 175 175 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kochánov 135 135 135 151 154 157 159
   Obec Kochánov celkem 135 135 135 151 154 157 159
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kochánov (508 - 546 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kol. r. 2001), napojený na skupinový vodovod Úhořilka – Kochánov. Zdroje vody jsou místní studny (max. kapacita 0,77 a 0,50 l/s).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s posílením vodních zdrojů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kochánov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kochánov - - - - - 159 161
   Obec Kochánov celkem - - - - - 159 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kochánov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny do bezejmenného levého přítoku Žabince. Pouze dva objekty mají bezodtoké jímky, kde se zachycují odpadní vody.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Kochánově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na místní ČOV.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kochánov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kochánov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kochánov 2 000,0 7 000,0 9 000,0
  Obec Kochánov celkem 2 000,0 7 000,0 9 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.