Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Příštpo - CZ063.3710.6113.577 - stav 26. 6. 2018

 1. Obec

  Příštpo

  Číslo obce PRVKUK 577
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.577
  Kód obce 544752
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3166
  Jaroměřice nad Rokytnou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0577.01 Příštpo 13631 136310
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Příštpo leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příštpo trvale bydlící 301 300 300 286 283 281 278
   přechodně bydlící 51 51 51 22 23 20 20
   celkem 352 351 351 308 306 301 298
   Obec Příštpo celkem trvale bydlící 301 300 300 286 283 281 278
   přechodně bydlící 51 51 51 22 23 20 20
   celkem 352 351 351 308 306 301 298
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Příštpo 279 276 283 287 278 279 274 269 265 260 255 255 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příštpo 352 351 351 256 255 255 255
   Obec Příštpo celkem 352 351 351 256 255 255 255
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Příšťpo má od roku 2003 vybudovaný veřejný vodovod, který je zásobený z místního VDJ Příšťpo 2x15 m3 (455.20 m n.m.). Vodojem je plněn z místního zdroje vody (jímacího vrtu hloubly 82 m), umístěného severovýchodně od obce, výtlačným řadem délky 467 m. Po obci jsou částečně vybudovány rozvodné řady v celkové délce 1703 m.

    

   V roce 2009 byla pro lokalitu 6 rodinných domů realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 343 m.

   V roce 2018 byl o realizoiváno připojení nového vrtu hloubky 80 m na stávající VDJ Příštpo.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Příštpo realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příštpo - - - 256 255 255 255
   Obec Příštpo celkem - - - 256 255 255 255
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2018 vybudována nová splašková kanalizace, která byla ukončena ČOV.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Příštpo

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje dostavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Příštpo realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Příštpo 300,0 15 000,0 15 300,0
  Obec Příštpo celkem 300,0 15 000,0 15 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 6. 2018 171/2018 administrativní opatření Příštpo - připojení vrtu hl. 80 m na VDJ v délce přívodní sítě 484,75 m
  29. 9. 2016 172/2016 administrativní opatření Příštpo - splašková kanalizace v celkové délce 3435,73 m a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.