Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Přibyslavice - CZ063.3710.6113.576 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Přibyslavice

  Číslo obce PRVKUK 576
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.576
  Kód obce 591459
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0576.01 Přibyslavice 13580 135801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přibyslavice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 22 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přibyslavice trvale bydlící 814 812 812 815 807 798 787
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 834 832 832 835 827 818 807
   Obec Přibyslavice celkem trvale bydlící 814 812 812 815 807 798 787
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 834 832 832 835 827 818 807
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Přibyslavice 781 805 795 818 815 810 814 815 801 799 800 800 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přibyslavice 796 799 805 813 805 796 785
   Obec Přibyslavice celkem 796 799 805 813 805 796 785
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přibyslavice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okříšky - Nad Sedlačkou, který je plněn z místního vrtu Přibyslavice v lokalitě Amerika. Uvedené objekty jsou součástí skupinového vodovodu Okříšky - Přibyslavice. Z VDJ Okříšky - Nad Sedlačkou je voda gravitačně svedena do VDJ Nad Hřbitovem 250 m3 a odtud do spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologie VDJ Nad Hřbitovem.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Přibyslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přibyslavice - - - 792 784 775 764
   Obec Přibyslavice celkem - - - 792 784 775 764
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace. V roce 2007 byla uvedena do provozu kanalizace v celkové délce 938 m s čerpací stanicí výtlačným řadem. V roce 2011 byla dokončena kanalizace v celé délky 4923 m se třemi čerpacími stanicemi s výtlačnými řady. Původní kanalizace v obci slouží jako dešťová.

   V obci byla vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (OMS WALTER) pro 800 EO.
   Objekty ČOV :
   Čerpací stanice
   Mechanické předčištění
   - Samočisticí česle
   - Lapák písku
   Biologická část
   - Aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací  nádrží
   Kalojem
   Dávkování srážedla fosforu
   Měrný odtokový objekt

   V současnosti napojené obce (místní části): Přibyslavice
   Nově napojené obce (místní části): Číhalín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologie ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Přibyslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Přibyslavice 940,5 500,0 1 440,5
  Obec Přibyslavice celkem 940,5 500,0 1 440,5
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.