Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Přešovice - CZ063.3710.6113.575 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Přešovice

  Číslo obce PRVKUK 575
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.575
  Kód obce 591441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0575.01 Přešovice 13520 135208
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přešovice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 22 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přešovice trvale bydlící 147 147 147 137 128 120 112
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 147 147 147 137 128 120 112
   Obec Přešovice celkem trvale bydlící 147 147 147 137 128 120 112
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 147 147 147 137 128 120 112
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Přešovice 140 148 148 148 148 144 142 141 138 135 136 136 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přešovice 141 141 141 137 128 120 112
   Obec Přešovice celkem 141 141 141 137 128 120 112
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přešovice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený odbočnou větví na skupinový vodovod Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice, který je zásobovaný vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Přešovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přešovice - - - - - - 112
   Obec Přešovice celkem - - - - - - 112
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Přešovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Přešovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Přešovice - 15 500,0 15 500,0
  Obec Přešovice celkem - 15 500,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.