Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Předín - CZ063.3710.6113.574 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Předín

  Číslo obce PRVKUK 574
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.574
  Kód obce 591432
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0574.01 Předín 13426 134261
  CZ063.3710.6113.0574.02 Hory 13425 134252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Předín leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi, Hory a Předín. Obcí protéká potok Brtnice. Rozsah zástavby je v rozmezí 580 – 618 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hory trvale bydlící 38 38 38 38 36 33 31
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 48 48 48 48 46 43 41
   Předín trvale bydlící 641 640 640 642 640 638 633
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 657 656 656 658 656 654 649
   Obec Předín celkem trvale bydlící 679 678 678 680 676 671 664
   přechodně bydlící 26 26 26 26 26 26 26
   celkem 705 704 704 706 702 697 690
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Předín 704 688 688 684 689 691 693 699 693 679 685 685 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hory - - - - 36 33 31
   Předín 640 640 640 624 622 620 615
   Obec Předín celkem 640 640 640 624 658 653 646
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hory
   Místní část Hory nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Předín
   Obec Předín má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Předín 250 m3 (668,0 / 665,0 m n.m.). Vodojem je plněný čerpací stanicí Opatov. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Opatov – Předín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hory
   Zásobení místní části Hory bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen přívodním řadem na m.č. Předín.

   Místní (městská) část Předín
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (zejména v lokalitě Obora a nad rybníkem).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Předín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hory - - - - - - -
   Předín - - - 639 637 635 630
   Obec Předín celkem - - - 639 637 635 630
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hory
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Předín
   Místní část má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Splašky jsou přečerpávány výtlakem V1 do koncové šachty splaškové kanalizace v obci Opatov a čištěny na společné ČOV Opatov. ČOV o kapacitě 2100 EO byla vybudována v roce 2006.
   V roce 2007 byla vybudována splašková kanalizace v celkové délce cca 5529 m, 3 výtlačné řady v celkové délce cca 2559 m a 3 ks čerpacích stanic.
   Původní kanalizace slouží jako dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hory
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Předín
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Předín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hory 1 300,0 - 1 300,0
  Předín 3 900,0 2 500,0 6 400,0
  Obec Předín celkem 5 200,0 2 500,0 7 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.