Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Přeckov - CZ063.3710.6113.573 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Přeckov

  Číslo obce PRVKUK 573
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.573
  Kód obce 591424
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0573.01 Přeckov 13416 134163
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přeckov leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 7 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přeckov trvale bydlící 64 64 64 73 73 73 73
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 76 76 76 85 85 85 85
   Obec Přeckov celkem trvale bydlící 64 64 64 73 73 73 73
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 76 76 76 85 85 85 85
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Přeckov 79 76 76 75 72 72 70 67 70 70 72 72 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přeckov 64 64 64 72 72 72 72
   Obec Přeckov celkem 64 64 64 72 72 72 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přeckov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na severní větev oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je určeno přerušovací komorou Rudíkov s kótou 551,3 m n.m., plněnou čerpací stanicí Ovčírna, před obcí je osazen redukční ventil.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Přeckov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přeckov - - - - - - -
   Obec Přeckov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram


  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Přeckov - - -
  Obec Přeckov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.