Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pozďatín - CZ063.3710.6113.572 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pozďatín

  Číslo obce PRVKUK 572
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.572
  Kód obce 591416
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0572.01 Pozďatín 12684 126845
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pozďatín leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 451 – 477 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pozďatín trvale bydlící 191 191 191 175 180 180 185
   přechodně bydlící 430 429 429 25 25 30 30
   celkem 621 620 620 200 205 210 215
   Obec Pozďatín celkem trvale bydlící 191 191 191 175 180 180 185
   přechodně bydlící 430 429 429 25 25 30 30
   celkem 621 620 620 200 205 210 215
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pozďatín 179 173 173 168 162 163 164 157 152 157 156 156 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pozďatín - - - - - - 175
   Obec Pozďatín celkem - - - - - - 175
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pozďatín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudován veřejný vodovod, napojený přivaděčem z obce Kojatín. Řídícím vodojemem je VDJ Budišov 500 m3 (511,0 / 507,0 m.n.m.), plněný přes VDJ Baliny 800 m3 (587,0 / 582,0 m.n.m.) a přerušovací komoru Rudíkov ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovodu Třebíč, ze zdroje povrchové vody - vodárenské nádrže Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pozďatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pozďatín 610 610 610 162 170 170 175
   Obec Pozďatín celkem 610 610 610 162 170 170 175
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 180 obyvatel. Délka sítě je 2550 m. Kanalizace je ukončena stávající ČOV v obci.
   V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 225 EO.
   Technologická linka ČOV se skládá z:
   - čerpací stanice s česlicovým košem
   - reaktoru SBR
   - provzdušňovaného kalojemu
   Voda z ČOV je vypouštěna do Okareckého potoku (4-16-02-076).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   Technické řešení společného odkanalizování se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti. Aktualizace PRVK nebo zpracování nového PRVK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pozďatín 13 000,0 200,0 13 200,0
  Obec Pozďatín celkem 13 000,0 200,0 13 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.