Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pokojovice - CZ063.3710.6113.571 - stav 30. 9. 2015

 1. Obec

  Pokojovice

  Číslo obce PRVKUK 571
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.571
  Kód obce 550370
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0571.01 Pokojovice 03838 38385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pokojovice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojovice trvale bydlící 85 85 85 103 106 109 112
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 95 95 95 113 116 119 122
   Obec Pokojovice celkem trvale bydlící 85 85 85 103 106 109 112
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 95 95 95 113 116 119 122
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pokojovice 85 98 97 101 101 98 97 102 105 108 112 112 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojovice 95 95 94 69 72 75 78
   Obec Pokojovice celkem 95 95 94 69 72 75 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pokojovice má vybudovaný veřejný vodovod. V roce 2007 byly realizovány přívodní a rozvodné vodovodní řady v celkové délce 2.592 m. Zdrojem vody je prameniště Heraltice, vodovod je napojen na vodovodní přivaděč Heraltice - Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pokojovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojovice - - - 80 100 106 109
   Obec Pokojovice celkem - - - 80 100 106 109
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2014 vybudovaná splašková kanalizace.

    

   V obci je vybudována ČOV pro 100 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pokojovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram


  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pokojovice 500,0 1 500,0 2 000,0
  Obec Pokojovice celkem 500,0 1 500,0 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 9. 2015 165/2015 administrativní opatření Pokojovice - ČOV pro 100 EO