Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Petrůvky - CZ063.3710.6113.570 - stav 19. 11. 2015

 1. Obec

  Petrůvky

  Číslo obce PRVKUK 570
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.570
  Kód obce 591378
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0570.01 Petrůvky 12040 120405
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrůvky leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 6 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrůvky trvale bydlící 87 87 87 82 78 73 69
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 91 91 91 86 82 77 73
   Obec Petrůvky celkem trvale bydlící 87 87 87 82 78 73 69
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 91 91 91 86 82 77 73
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Petrůvky 81 88 88 88 95 99 107 121 120 125 130 130 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrůvky 65 67 70 81 77 72 68
   Obec Petrůvky celkem 65 67 70 81 77 72 68
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrůvky má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Petrůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrůvky - - - - - - 68
   Obec Petrůvky celkem - - - - - - 68
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V roce 2015 byla pro lokalitu RD realizována splašková kanalizace, která je ukončena ČOV pro 80 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s výstavbu nové splaškové kanalizace zakončené ČOV.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Petrůvky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Petrůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Petrůvky - 4 000,0 4 000,0
  Obec Petrůvky celkem - 4 000,0 4 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 11. 2015 166/2015 administrativní opatření Petrůvky - RD Petrůvky - splašková kanalizace v celkové délce 625,47 m a ČOV pro 80 EO