Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Petrovice - CZ063.3710.6113.569 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Petrovice

  Číslo obce PRVKUK 569
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.569
  Kód obce 591360
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0569.01 Petrovice 12016 120162
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrovice leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 442 – 470 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice trvale bydlící 403 402 402 406 401 396 390
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 403 402 402 416 411 406 400
   Obec Petrovice celkem trvale bydlící 403 402 402 406 401 396 390
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 403 402 402 416 411 406 400
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Petrovice 422 417 414 414 412 412 418 422 423 425 421 421 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice - - - 355 355 355 355
   Obec Petrovice celkem - - - 355 355 355 355
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrovice má veřejný vodovod, zásobovaný z rozvodné sítě městyse Okříšky přes redukční ventil. Voda je dodávána z místních vodojemů Okříšky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Petrovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice - - - - - - 355
   Obec Petrovice celkem - - - - - - 355
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo po předčištění v septicích nebo domovních ČOV vypouštěny do této kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována ČOV a čerpací stanice.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Petrovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Petrovice - 20 000,0 20 000,0
  Obec Petrovice celkem - 20 000,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.