Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ostašov - CZ063.3710.6113.568 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ostašov

  Číslo obce PRVKUK 568
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.568
  Kód obce 591335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0568.01 Ostašov 11337 113379
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ostašov leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 7 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostašov trvale bydlící 131 131 131 137 134 132 129
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 131 131 131 137 134 132 129
   Obec Ostašov celkem trvale bydlící 131 131 131 137 134 132 129
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 131 131 131 137 134 132 129
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ostašov 126 135 133 140 142 139 138 135 139 139 145 145 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostašov 126 126 126 137 134 132 129
   Obec Ostašov celkem 126 126 126 137 134 132 129
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ostašov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes AT stanici na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ostašov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostašov - - - - - - 129
   Obec Ostašov celkem - - - - - - 129
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 130 obyvatel. Délka sítě je 950 m. Splašky jsou odváděny do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   Bude vybudována nová ČOV.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností nadále odváděny jednotnou kanalizací do vodního toku. Odpadní vody mohou být zneškodňovány i individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ostašov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ostašov 2 300,0 21 000,0 23 300,0
  Obec Ostašov celkem 2 300,0 21 000,0 23 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.