Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Knyk - CZ063.3601.6102.063 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Knyk

  Číslo obce PRVKUK 63
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.063
  Kód obce 548286
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0063.01 Knyk 06720 67202
  CZ063.3601.6102.0063.02 Rozňák 40967 409677
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Knyk leží severně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Cihlářský potok. Obec má místní části Knyk a Rožňák.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Knyk trvale bydlící 242 242 241 282 291 300 307
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 251 251 250 291 300 309 316
   Rozňák trvale bydlící 83 83 83 108 114 120 126
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 93 93 93 118 124 130 136
   Obec Knyk celkem trvale bydlící 325 325 324 390 405 420 433
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 344 344 343 409 424 439 452
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Knyk 379 385 393 402 414 429 429 426 435 440 445 445 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Knyk 219 221 224 255 265 275 285
   Rozňák 83 83 83 90 100 108 115
   Obec Knyk celkem 302 304 307 345 365 383 400
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Knyk
   Místní část Knyk má vlastní zdroje (jímací zářezy a studna) svedené do VDJ Knyk 30 m3 (527,75/525,55 m n.m.). Současně je vodovod napojený na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Přes armaturní komoru VDJ Knyk je dále provedeno propojení skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany do VDJ Zbožice.

   Místní (městská) část Rozňák
   Místní část Rozňák (508 – 498 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod napojený na zdroje skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Propojení je provedeno na VDJ Knyk přes redukční ventil.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Knyk
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Rozňák
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Knyk realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Knyk - - - - - - -
   Rozňák - - - - - - -
   Obec Knyk celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Knyk
   Místní částc Knyk má  částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích buď do této kanalizace nebo přímo do rybníka nebo Cihlářského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Rozňák
   Místní část Rozňák má v současnosti vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do rybníka Rozňák. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Knyk
   V Knyku je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Knyk
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Rozňák
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Knyk realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Knyk - 11 000,0 11 000,0
  Rozňák - - -
  Obec Knyk celkem - 11 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.