Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Opatov - CZ063.3710.6113.567 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Opatov

  Číslo obce PRVKUK 567
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.567
  Kód obce 591319
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0567.01 Opatov 11147 111473
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Opatov leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov trvale bydlící 802 800 800 732 703 673 642
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 872 870 870 802 773 743 712
   Obec Opatov celkem trvale bydlící 802 800 800 732 703 673 642
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 872 870 870 802 773 743 712
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Opatov 764 764 761 755 740 747 754 769 772 762 755 755 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov 801 800 800 730 701 671 640
   Obec Opatov celkem 801 800 800 730 701 671 640
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Opatov má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Opatov 250 m3 (635,0 m n.m.). Vodojem je plněný čerpáním z úpravny vody Opatov, zdrojem vody jsou jímací zářezy v k.ú. Předín, odkud voda natéká gravitačně.
    
   Městys je součástí skupinového vodovodu Opatov – Předín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Opatov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov 64 64 64 710 681 651 620
   Obec Opatov celkem 64 64 64 710 681 651 620
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Městys má vybudovanou splaškovou kanalizaci realizovanou v letech 2007 a 2012. Na tuto kanalizaci je napojeno cca 92% obyvatel. Splaškové odpadní vody jsou svedeny na ČOV.

   V roce 2006 byla dobudována mechanicko- biologická ČOV Předín-Opatov s aerobní stabilizací kalu pro 2100 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Opatov, Předín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Technologická linka ČOV se skládá z:
   - hrubé ručně stírané česle
   - strojně stírané česle FONTANA
   - lapák písku
   - čerpací stanice
   - nízkozatížená směšovací aktivace s řízenou aerací
   - vertikální čtvercová dosazovací nádrž
   - uskladňovací nádrž kalu
   odpadní voda je vypouštěna do vodního toku Brtnice (4-16-01-072)

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s modernizací ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Opatov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Opatov - 3 000,0 3 000,0
  Obec Opatov celkem - 3 000,0 3 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.