Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Okříšky - CZ063.3710.6113.566 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Okříšky

  Číslo obce PRVKUK 566
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.566
  Kód obce 591301
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0566.01 Okříšky 10977 109771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Okříšky leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km. Městysem protéká Okříšský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 440 – 465 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okříšky trvale bydlící 2 022 2 018 2 017 2 039 2 022 2 002 1 976
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 2 052 2 048 2 047 2 069 2 052 2 032 2 006
   Obec Okříšky celkem trvale bydlící 2 022 2 018 2 017 2 039 2 022 2 002 1 976
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 2 052 2 048 2 047 2 069 2 052 2 032 2 006
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Okříšky 2057 2054 2073 2080 2073 2074 2052 2058 2060 2058 2046 2046 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okříšky 2 002 2 004 2 009 2 056 2 039 2 019 1 993
   Obec Okříšky celkem 2 002 2 004 2 009 2 056 2 039 2 019 1 993
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Okříšky má veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okříšky 500 m3 (518,0 / 515,0 m n.m.) a z VDJ Okříšky – Nad Sedlačkou 250 m3 (518,0 / 515,0 m n.m.). VDJ Okříšky je plněn z čerpací stanice Hvězdoňovice, VDJ Okříšky – Nad Sedlačkou je plněn z nového vrtu z lokality „Amerika“ nad Přibyslavicemi.
   V roce 2004 byla realizována výstavba vodovodního řadu v celkové délce 224 m pro průmyslovou zónu – lokalita B. V roce 2009 byla realizována výstavba vodovodního řadu v celkové délce 120 m pro obytnou zónu Boroví, v roce 2010 výstavba vodovodního řadu v celkové délce 70 m pro firmy v průmyslové zóně a v roce 2012 výstavba vodovodního řadu v celkové délce 60 m pro stavební parcely na ulici Jihlavská.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Zejména bude třeba rekonstrukce vodního zdroje a úpravny vody Hvězdoňovice, napojení nového vrtu (vše v k.ú. Hvězdoňovice), rekonstrukce nejstarších rozvodných řadů (cca 1,5 km) a zabezpečení kontinuálního měření chloru ve vodojemech.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro Městys Okříšky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okříšky 1 620 1 619 1 618 2 056 2 039 2 019 1 933
   Obec Okříšky celkem 1 620 1 619 1 618 2 056 2 039 2 019 1 933
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Městys má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 1950 obyvatel. Většina splaškových odpadních vod je odváděna na stávající ČOV. Část sítě je zaústěna do Okříšského potoka. Délka sítě je cca 8 700 m.
   V roce 2004 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 115 m pro průmyslovou zónu – lokalita B. V roce 2009 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 440 m pro obytnou zónu Boroví. V letech 2009 – 2010 byla realizována rekonstrukce jednotné kanalizace na splaškovou v celkové délce 2 100 m s vybudováním přečerpávacího potrubí v Nových Petrovicích, v ulici V Zahradách a v části Tržiště a výstavba dešťové kanalizace v celkové délce 740 m na Tržišti a ve Staré osadě.

   V městysu je vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 2 200 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Stávající kanalizační síť je z velké části netěsná vlivem nekvalitního potrubí a je nezbytná její rekonstrukce v cca 50% obce. Konkrétní potřeba rekonstrukce jednotlivých úseků sítě vzejde z výsledků kamerového průzkumu. Navrhuje se, aby stávající jednotná kanalizace v případě její rekonstrukce byla budována jako oddílná splašková kanalizace, pokud to bude technicky možné. Stávající kanalizace bude pak využita pro odvod dešťových vod do vod povrchových.

   Stávající ČOV Okříšky nevyhovuje požadovaným parametrům. Vzhledem k rozvoji městyse je nutná intenzifikace zejména posílení biologické linky ČOV .

   V současnosti napojené obce (místní části): Okříšky
   Nově napojené obce (místní části): není
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro měsyts Okříšky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Okříšky 5 400,0 36 450,0 41 850,0
  Obec Okříšky celkem 5 400,0 36 450,0 41 850,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.