Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Okřešice - CZ063.3710.6113.565 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Okřešice

  Číslo obce PRVKUK 565
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.565
  Kód obce 546933
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0565.01 Okřešice 01539 15393
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Okřešice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 5 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okřešice trvale bydlící 162 162 162 172 174 175 175
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 162 162 162 172 174 175 175
   Obec Okřešice celkem trvale bydlící 162 162 162 172 174 175 175
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 162 162 162 172 174 175 175
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Okřešice 173 172 175 173 177 175 183 184 184 190 188 188 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okřešice 146 148 151 172 174 175 175
   Obec Okřešice celkem 146 148 151 172 174 175 175
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Okřešice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okřešice 100 m3 (540,0 / 537,0 m n.m.). Vodojem je plněn čerpací stanicí s akumulací vodou ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Okřešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Okřešice - - - - - - 175
   Obec Okřešice celkem - - - - - - 175
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV Třebíč.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Okřešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Okřešice - 3 500,0 3 500,0
  Obec Okřešice celkem - 3 500,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - vlastní obecní ČOV.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.