Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nová Ves - CZ063.3710.6113.562 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Nová Ves

  Číslo obce PRVKUK 562
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.562
  Kód obce 591246
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0562.01 Nová Ves 10568 105686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 7 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves trvale bydlící 201 201 201 240 245 248 260
   přechodně bydlící 15 15 15 8 8 8 8
   celkem 216 216 216 248 253 256 268
   Obec Nová Ves celkem trvale bydlící 201 201 201 240 245 248 260
   přechodně bydlící 15 15 15 8 8 8 8
   celkem 216 216 216 248 253 256 268
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nová Ves 207 206 202 206 214 231 236 243 241 241 247 247 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves 0 0 0 0 245 248 260
   Obec Nová Ves celkem 0 0 0 0 245 248 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod z let 1991 - 2000, zdrojem vody je prameniště, odkud je voda vedena do vodojemu. Celková délka vodovodu je cca 3000 m. Na tento vodovod je napojeno cca 90% obyvatel. Zbývajících 10% je napojeno na vodovod VAS, a.s. divize Třebíč v části Nová Ves Podhájí.

    

   V roce 2018 byl realizován nový vrt hloubky 80,9 m, nový VDJ 30 m3, vodovodní přivaděč a vodovodní řady v lokalitě Strážnice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Rovněž se navrhuje napojení vodovodní sítě obce na oblastní vodovod Třebíč vodovodním přivaděčem mezi obcemi Račerovice a Nová Ves.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje - napojení na oblastní vodovod.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nová Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Ves 0 0 0 0 0 0 260
   Obec Nová Ves celkem 0 0 0 0 0 0 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizační síť délky cca 3 000 m. Na kanalizaci je napojeno cca 90% obyvatel obce.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny výtlakem do veřejné kanalizace v obci Račerovice, odkud budou odváděny na ČOV Třebíč.

    Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a kanalizačního přivaděče do obce Račerovice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nová Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Ves 5 118,0 27 980,0 33 098,0
  Obec Nová Ves celkem 5 118,0 27 980,0 33 098,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou (napojení na oblastní vodovod Třebíč) a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod (odvádění odpadních vod na ČOV Třebíč).
  5. 12. 2018 173/2018 administrativní opatření Nová Ves - VDJ 30 m3 , vrt hl. 80,9 m a vodovodní přivaděč v délce 571,26 m
  23. 10. 2018 174/2018 administrativní opatření Nová Ves - vodovod Strážnice - prodloužení
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.