Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nárameč - CZ063.3710.6113.561 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nárameč

  Číslo obce PRVKUK 561
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.561
  Kód obce 591220
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0561.01 Nárameč 10159 101591
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nárameč leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká Mlýnský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 455 – 470 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nárameč trvale bydlící 362 361 361 350 360 360 360
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 382 381 381 370 380 380 380
   Obec Nárameč celkem trvale bydlící 362 361 361 350 360 360 360
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 382 381 381 370 380 380 380
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nárameč 354 349 359 359 358 348 350 348 346 347 353 353 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nárameč 382 381 381 330 340 340 340
   Obec Nárameč celkem 382 381 381 330 340 340 340
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nárameč má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na VDJ Budišov. Řídícím vodojemem je VDJ Budišov 500 m3 (511,0 / 507,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč, vodovod je součástí skupinového vodovodu Mostiště.

   V roce 2012 byl realizován vodovodní řad pro lokalitu RD u Křižní cesty.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nárameč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nárameč - - - 10 50 50 340
   Obec Nárameč celkem - - - 10 50 50 340
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojeno 350 obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do Mlýnského potoku. Ostatní domácnosti zneškodňují odpadní vody individuálním způsobem - bezodtoké jímky.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny na novou ČOV.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části):nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nárameč
   Návrhový svoz z obcí (místních částí):není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nárameč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nárameč 1 000,0 22 500,0 23 500,0
  Obec Nárameč celkem 1 000,0 22 500,0 23 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.