Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Myslibořice - CZ063.3710.6113.560 - stav 22. 12. 2015

 1. Obec

  Myslibořice

  Číslo obce PRVKUK 560
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.560
  Kód obce 591190
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3166
  Jaroměřice nad Rokytnou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0560.01 Myslibořice 10059 100595
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Myslibořice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km. Obcí protéká Myslibořický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 453 – 495 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Myslibořice trvale bydlící 689 688 687 721 728 733 736
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 739 738 737 771 778 783 786
   Obec Myslibořice celkem trvale bydlící 689 688 687 721 728 733 736
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 739 738 737 771 778 783 786
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Myslibořice 717 711 711 714 724 731 728 722 711 733 736 736 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Myslibořice 664 669 677 720 727 732 735
   Obec Myslibořice celkem 664 669 677 720 727 732 735
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Myslibořice má veřejný vodovod, připojený na vlastní věžový vodojem Myslibořice 200 m3 (528,0 / 522,0 m n.m.) plněný čerpáním z vodojemu Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

   Vodovod je součástí skupinového vodovodu Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice s napojením na dukovanskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Myslibořice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Myslibořice - - - - - - 735
   Obec Myslibořice celkem - - - - - - 735
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

   V roce 2015 byla realizována výstavba splaškové kanalizace v části obce v celkové délce 3075 m.

    

   V obci je vybudována kořenová čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Myslibořice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme dostavba splaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V obci bude vybudována nová čistírna odpadních vod, stávající kořenová pole bude sloužit jako terciální dočištění odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Myslibořice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Myslibořice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Myslibořice - 26 500,0 26 500,0
  Obec Myslibořice celkem - 26 500,0 26 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2015 167/2015 administrativní opatření Myslibořice - splašková kanalizace v celkové délce 3075,2 m