Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mikulovice - CZ063.3710.6113.559 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Mikulovice

  Číslo obce PRVKUK 559
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.559
  Kód obce 591157
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0559.01 Mikulovice 09438 94382
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mikulovice leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká vodní tok Markovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 – 540 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mikulovice trvale bydlící 218 218 217 215 210 204 198
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 233 233 232 230 225 219 213
   Obec Mikulovice celkem trvale bydlící 218 218 217 215 210 204 198
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 233 233 232 230 225 219 213
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mikulovice 220 220 225 221 211 209 224 220 231 228 223 223 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mikulovice 0 0 0 0 0 0 198
   Obec Mikulovice celkem 0 0 0 0 0 0 198
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. V současné době je na kraj obce doveden skupinový vodovod (kojetická větev oblastního vodovodu Třebíč).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci budou vybudovány rozvodné vodovodní řady, které budou napojeny na již vybudovaný přívodní řade z kojetické větve oblastního vodovodu Třebíč s VDJ Kojetice 500 m3 (550,0 / 547,0 m n.m.).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mikulovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mikulovice 0 0 0 0 0 0 198
   Obec Mikulovice celkem 0 0 0 0 0 0 198
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody kanalizačním přivaděčem na ČOV Kojetice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a kanalizačního přivaděče na ČOV Kojetice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mikulovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mikulovice 6 000,0 14 530,0 20 530,0
  Obec Mikulovice celkem 6 000,0 14 530,0 20 530,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod -napojení na ČOV Kojetice.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.