Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mastník - CZ063.3710.6113.558 - stav 13. 9. 2016

 1. Obec

  Mastník

  Číslo obce PRVKUK 558
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.558
  Kód obce 591122
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0558.01 Mastník 09223 92231
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mastník leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 5 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mastník trvale bydlící 223 223 222 261 269 278 285
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 223 223 222 261 269 278 285
   Obec Mastník celkem trvale bydlící 223 223 222 261 269 278 285
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 223 223 222 261 269 278 285
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mastník 246 254 259 250 240 246 245 240 238 238 237 237 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mastník - - - - 269 278 285
   Obec Mastník celkem - - - - 269 278 285
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Mastník je vybudovaný místní vodovod, rozdělený na tři nezávislé větve. Zdrojem vody jsou místní studny, od roku 2002 i nové vrty na posílení vydatnosti. Část rozvodné sítě obce je po celkové rekonstrukci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu, který bude napojen na vlastní místní vrty včetně propojení těchto vrtů a vybudování VDJ a úpravny vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s novými mvlastními vodními zdroji.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mastník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mastník - - - - 269 278 285
   Obec Mastník celkem - - - - 269 278 285
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do místního vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na Stařeč a odtud na ČOV Třebíč.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mastník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mastník 20 043,0 11 000,0 31 043,0
  Obec Mastník celkem 20 043,0 11 000,0 31 043,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Změna v oblasti zásobování pitnou vodou - vlastní zdroje vody.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.