Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kámen - CZ063.3601.6102.062 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kámen

  Číslo obce PRVKUK 62
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.062
  Kód obce 568821
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0062.01 Kámen 06238 62383
  CZ063.3601.6102.0062.02 Jiříkov 06237 62375
  CZ063.3601.6102.0062.03 Proseč 06239 62391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kámen leží severovýchodně od Světlé nad Sázavou. Obec má místní části Jiříkov, Kámen a Proseč.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiříkov trvale bydlící 74 74 74 64 59 54 49
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 74 74 74 64 59 54 49
   Kámen trvale bydlící 276 275 275 271 265 260 253
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 276 275 275 271 265 260 253
   Proseč trvale bydlící 37 37 37 37 35 32 30
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 37 37 37 37 35 32 30
   Obec Kámen celkem trvale bydlící 387 386 386 372 359 346 332
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 387 386 386 372 359 346 332
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kámen 369 383 377 380 379 380 379 381 384 383 382 382 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiříkov - - - 64 59 54 49
   Kámen 276 275 275 271 265 260 253
   Proseč 37 37 37 37 35 32 30
   Obec Kámen celkem 313 312 312 372 359 346 332
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jiříkov
   V místní části Jiříkov (486 - 510 m n. m.) byl v roce 2008 vybudován veřejný vodovod. Byly realizovány výtlačné řady, zásobovací řady a rozvodné řady v celkové délce cca 1 893 m, vodojem 50 m3 (532 / 530 m.n.m.) a úprava stávající studny.

   Místní (městská) část Kámen
   Místní část Kámen (513 - 535 m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody jsou tři studny S1, S2 a S3 s celkovou vydatností 0,69 l/s. Ze studní je voda stéká do studny sběrné a odtud je čerpána do zemního vodojemu Kámen 100 m3. Do spotřebiště je voda dopravována gravitačně.

   Místní (městská) část Proseč
   Místní část Proseč (489 - 508 m.n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem pitné vody je studna s vydatností 0,3 l/s. Ze studny je voda čerpána do jednokomorového zemního vodojemu o objemu 50 m3 a odtud je gravitačně dopravována do spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jiříkov
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Kámen
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Proseč
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kámen realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiříkov - - - - 59 54 49
   Kámen 276 275 275 271 265 260 253
   Proseč - - - - 35 32 30
   Obec Kámen celkem 276 275 275 271 359 346 332
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jiříkov
   Místní část Jiříkov nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Kámen
   Místní část Kámen má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na kořenovou ČOV v místní části z r. 1995. Vyčištěné odpadní vody odtékají do Lučického potoka.

   Místní (městská) část Proseč
   Místní část Proseč nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jiříkov
   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace napojené na ČOV v Miřátkách (místní část obce Vepříkov).

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Kámen
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s modernizací a intenzifikací kořenové ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kámen
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Proseč
   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace napojené na ČOV v Miřátkách (místní část obce Vepříkov).

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kámen realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jiříkov - 5 000,0 5 000,0
  Kámen - 500,0 500,0
  Proseč - 3 000,0 3 000,0
  Obec Kámen celkem - 8 500,0 8 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.