Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Markvartice - CZ063.3710.6113.557 - stav 4. 5. 2017

 1. Obec

  Markvartice

  Číslo obce PRVKUK 557
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.557
  Kód obce 591114
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0557.01 Markvartice 09188 91880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Markvartice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Markvartický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 – 566 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Markvartice trvale bydlící 239 239 238 258 250 250 250
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 254 254 253 273 265 265 265
   Obec Markvartice celkem trvale bydlící 239 239 238 258 250 250 250
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 254 254 253 273 265 265 265
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Markvartice 244 255 252 263 269 274 271 269 273 276 276 276 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Markvartice - - - - 250 250 250
   Obec Markvartice celkem - - - - 250 250 250
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci v roce 2017 byl vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Rokytnicko II. Rozvodné řady Markvartice jsou napojeny na vodovodní přivaděč Rokytnicko II (Veverka – Čechočovice).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného vodního zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, vodovodní přivaděč Heraltice – Třebíč, zdroj podzemní vody - prameniště Heraltice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Markvartice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Markvartice - - - - - 250 250
   Obec Markvartice celkem - - - - - 250 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části):nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Markvartice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Markvartice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Markvartice 8 300,0 18 500,0 26 800,0
  Obec Markvartice celkem 8 300,0 18 500,0 26 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  4. 5. 2017 151/2017 administrativní opatření Markvartice - VODOVOD ROKYTNICKO – přivaděč Markvartice v celkové délce 983,71 m
  17. 2. 2017 152/2017 administrativní opatření Markvartice - vodovodní řady v celkové délce 2266,07 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.