Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Loukovice - CZ063.3710.6113.556 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Loukovice

  Číslo obce PRVKUK 556
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.556
  Kód obce 591092
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0556.01 Loukovice 08728 87289
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Loukovice leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 11 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loukovice trvale bydlící 128 128 128 108 100 93 86
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 138 138 138 118 110 103 96
   Obec Loukovice celkem trvale bydlící 128 128 128 108 100 93 86
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 138 138 138 118 110 103 96
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Loukovice 112 111 111 113 117 112 108 113 110 107 106 106 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loukovice 138 138 137 108 100 93 86
   Obec Loukovice celkem 138 138 137 108 100 93 86
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Loukovice má od roku 1999 vybudovaný veřejný obecní vodovod, zásobovaný přes VDJ vodou z vlastního vrtu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Loukovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loukovice - - - - - - 86
   Obec Loukovice celkem - - - - - - 86
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do místního vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Šebkovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Loukovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Loukovice 300,0 12 500,0 12 800,0
  Obec Loukovice celkem 300,0 12 500,0 12 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.