Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Litovany - CZ063.3710.6113.555 - stav 30. 9. 2016

 1. Obec

  Litovany

  Číslo obce PRVKUK 555
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.555
  Kód obce 591068
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0555.01 Litovany 08589 85898
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Litovany leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 21 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litovany trvale bydlící 149 149 149 131 123 116 108
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 149 149 149 131 123 116 108
   Obec Litovany celkem trvale bydlící 149 149 149 131 123 116 108
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 149 149 149 131 123 116 108
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Litovany 144 133 132 135 138 138 136 131 136 126 127 127 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litovany 135 135 135 131 123 116 108
   Obec Litovany celkem 135 135 135 131 123 116 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Litovany má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen odbočnou větví na skupinový vodovod Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice, zásobovaný vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Litovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litovany - - - - - - 108
   Obec Litovany celkem - - - - - - 108
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 realizována nová splašková kanalizace, která byla ukončena ČOV v obci.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části):  Litovany

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Litovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Litovany 300,0 16 000,0 16 300,0
  Obec Litovany celkem 300,0 16 000,0 16 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 9. 2016 176/2016 administrativní opatření Litovany - splašková kanalizace v celkové délce 2539,05 m a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.